INFORMACE PRO RODIČE

OMLOUVÁNÍ  NEPŘÍTOMNOSTI

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o nepřítomnosti dítěte:

 • telefonicky do 8,30 hod. – tel.: 233 356 131, 739 452 985
 • e-mailem doručeným do 8,30 hod.  skolka@jakomenskeho.cz, skolka.jidelna@jakomenskeho.cz  (na e-mail s omluvou nebude odepisováno) osobně třídní učitelce den předem
 • systém lyfle.com - pokud stále nemáte přístup a chcete, napište, prosím, na podpora@lyfle.com své jméno a jméno Vašeho dítěte a my to napravíme
 • nepřítomnost dítěte omlouvat nejpozději do 8,30 hod. daného dne, kdy dítě nepřijde do MŠ - telefonicky, sms, emailem, systémem lyfle.com
 • u dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání platí nově nástup do MŠ od 8,00 hod, (8,00 - 12,00)
 • pokud víte, že Vaše dítě následující den nepřijde (návštěva lékaře, nemoc, dovolená, apod.), prosíme, ohlaste tuto skutečnost třídním učitelkám
 • stravné odhlaste dítěti vždy do 8,30 hod. prvního dne nepřítomnosti, jinak se stravné, i když dítě není v tento den přítomno, započítává
 • výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce a to pouze z důvodů zdravotních (§2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), kdy si rodič může oběd odebrat a to v rozmezí od 11,40 do 11,50 hod.
 • pokud dítě dlouhodobě nechodí (je omluveno), pak se nepočítá stravné, ale školné se hradí stále, ať je dítě přítomno či ne
 • při neomluvené absenci trvající déle než 30 dnů, může být dítě z docházky vyřazeno
 • pokud se rozhodnete ukončit docházku dítěte do mateřské školy, je třeba podat písemné odhlášení

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1. 9. 2017. Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. 9. 2017 pěti let.

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8,00 do12,00 hod. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

ZAČÁTEK  - 8,30 hod. Toto je nejpozdější doba příchodu dítěte do třídy mateřské školy.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy.

Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

Po návratu dítěte do mateřské školy je nutná písemná omluvenka s uvedením důvodů absence v omluvném listu a podpisem jednoho ze zákonných zástupců.

OMLUVNÝ LIST MAJÍ U SEBE TŘÍDNÍ UČITELKY.