REŽIM DNE

 Příchod dětí

 • Příchod dětí do školky je v době od 6.30 hod. do 8.30 hod. 
 • V případě nutnosti je možné dohodnout s vedením školky individuální čas pro příchod dítěte do školky tak, aby tento čas vyhovoval rodičům, neochuzoval dítě o společné zážitky a byl vstřícný a ohleduplný k ostatním dětem a učitelkám.
 
 • Rodiče jsou z důvodu bezpečnosti povinni předat dítě učitelce osobně.
 
 • Před nástupem dítěte do školky je uplatňován individuální adaptační režim. Na průběhu a délce trvání adaptačního režimu se rodiče dohodnou s vedoucí učitelkou.

  Aktivity a jejich zařazení

 • V denním rozvrhu jsou zařazeny výchovně vzdělávací činnosti vycházející ze Školního vzdělávacího programu pro předškoní vzdělávání (ŠVP PV). Základem pro tvorbu ŠVP PV je RVP PV MŠMT. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím programu Začít spolu.
 
 • Dětem je ponechán dostatečný prostor v rámci přechodů mezi činnostmi, proto nejsou všechny činnosti striktně časově omezeny.     

  Volná (spontánní hra)

 • Je zařazena v dopolední i odpolední programové nabídce, obvykle v době scházení dětí, tj. od 6.30 – 9.00 hod. dopoledne, a od 14.30 hod. odpoledne.

  Činnosti dětí řízené pedagogem

 • Jsou zařazeny zejména v dopolední programové nabídce formou činností v Centrech aktivit dle zásad programu Začít spolu, obvykle od cca 9.00 do cca 10.00 hod., ale mohou být zařazeny i v odpolední programové nabídce, zvláště v zimním období, kdy není možnost pobytu venku v odpoledních hodinách.

  Pohybové aktivity

 • K pohybovým aktivitám je využíváno náčiní a nářadí vhodné pro danou věkovou skupinu, při pobytu venku je využívána školní zahrada, popř. vycházky dětí do blízkého okolí a parku.
 
 • Cviky zaměřené na podporu rozvoje pohybového aparátu, hudebně pohybové hry, pohybové hry s pravidly, taneční průprava, hry na podporu koordinace a orientace v prostoru, popř. předplavecký výcvik.
 
 • Pravidelné pohybové aktivity jsou v programu zařazeny vždy dopoledne, obvykle od 8.30 do 9.00 hod., další pohybové aktivity jsou začleněny do dopoledního a odpoledního pobytu venku.                                         

  Pobyt venku

 • Způsob využití pobytu venku. Poznávací vycházky, chůze v terénu, orientace v prostoru, cvičení odvahy a obratnosti, půldenní a jednodenní tematické výlety, pohybové hry, dětské dopravní hřiště.
 
 • Pozemek využívaný k pobytu venku – školní zahrada. Zahradní prvky odpovídají požadavkům pro využití v MŠ a jsou dle závazných norem pravidelně kontrolovány. Pískoviště je zakryto plachtou odpovídající stanoveným normám.
 
 • Časové rozpětí. Dopoledne od 10.00 hod. – 11.30 hod. Odpoledne především v letním období nebo dle počasí, odpoledne jsou pohybové aktivity zařazovány dle potřeby dětí v době po odpočinku až do rozchodu dětí domů. 
 
 • Délka pobytu. Dle možností min. 2 hodiny denně. Délka pobytu je závislá na ročním období a aktuálním počasí.

  Odpolední odpočinek

 • Zařazení v režimu dne. Od 13.00 hod. do 15.00 hod. Nejpozději ve 12.45 hod. odcházejí děti k odpolednímu odpočinku, přičemž potřeba spánku a délka spánku nebo odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí a doporučení rodičů. S ohledem na individuální potřeby dítěte je pravděpodobné, že možnost spánku využijí jen některé děti, ostatní se mohou ve třídě věnovat klidnějším aktivitám.
 
 • Lehátka jsou každý den skládána a rozkládána. Děti, které neodpočívají, si mohou hrát ve svých třídách. Lůžkoviny jsou ukládány do úložného prostoru označeného značkami dětí. Pyžama jsou připravena na lehátku spolu s lůžkovinami. Za přípravu ložnice na odpolední odpočinek a úklid po něm zodpovídá provozní pracovník. Děti se dle svých možností podílejí na stlaní postýlek po odpoledním odpočinku.

  Stravování

 • Časové údaje: přesnídávka - 8.40. - 9.00 hod., oběd - 11.40 - 12.30 hod., svačina - 14.40 - 15.00 hod.
 
 • Systém servírování jídla dětem. Jídlo je podáváno dětem ve školce v odpovídající kvalitě a teplotě. Při přepravě, přípravě a podávání jídla jsou dodržovány hygienické předpisy a zásady stejně jako při manipulaci s jídlem během jeho podávání strávníkům. Stravování probíhá v hernách u prostřených a upravených stolků.  Provozní pracovník přiveze jídlo na servírovacím vozíku až do třídy. Každé dítě má své místo a dle svých schopností a s přihlédnutím k věku je vedeno k samostatnosti v obsluze při servírování jídla. Při výběru druhu a množství jídla má vždy možnost volby.

  Pitný režim

 • V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého pobytu ve školce k dispozici dostatek nápojů. Nápoje jsou připravovány ve školní výdejně jídla a v průběhu dne jsou dle potřeby doplňovány provozním pracovníkem.
 
 • Nápoje jsou podávány teplé nebo studené, nabídka je dostatečně pestrá. Jedná se o různé druhy ovocných a bylinkových čajů, vodu čirou a vodu ochucenou.
 
 • Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu ve školce v samoobslužném režimu dle vlastní potřeby. U dětí se sníženou potřebou pít koriguje příjem tekutin učitelka.

  Odpolední činnosti

 • V případě příznivého počasí je možné přesunout část aktivit na školní zahradu. Doplňkové aktivity probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách. Nezbytnou součástí odpoledních aktivit je volná (spontánní hra) dětí. V odpoledních činnostech mohou děti dokončovat práce z dopoledních činností.