02.11.2016 16:36

Volby zákonných zástupců do školské rady

Vážení rodiče,

blíží se konec funkčního období školských rad  - 31. 01. 2017.

 

Volby zákonných zástupců na naší škole proběhnou v den konání třídních schůzek tj. 29. 11. 2016 v přízemí školy od 17 do 20 hodin.

Návrhy kandidátů za zákonné zástupce můžete podávat do 9. 11. 2016.

Své návrhy můžete

·        zaslat na emailovou adresu k.hrecinova@jakomenskeho.cz (do předmětu uveďte „Rada školy“)

·        vhodit do poštovní schránky školy

V současném funkčním období vás zastupují:

Paní Renata Šímová - zákonný zástupce žáků ze 4. A. a 6. A.

Paní Vladimíra Kučabová – zákonný zástupce žákyně z 8. A.

(mohou být navrženy i pro další období)

 

                                                                       Ing. Ivana Koubková

                                                                        ředitelka školy

 

___________________________________________________________________________

ŠKOLSKÁ RADA

Při  základních,  středních a vyšších odborných školách se zřizuje  školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých  žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 Třetinu členů školské rady jmenuje  zřizovatel,  třetinu  volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí  žáci  a  studenti  a  třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

 Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů.

 Funkční období členů školské rady je tři roky. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období.

 Školská  rada  zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává  její  předseda,  první  zasedání  školské rady svolává ředitel školy.

 

—————

Zpět