Školní poradenské pracoviště

 

Škola pracuje v případě řešení výukových a výchovných obtíží v rámci tzv. třístustupňového modelu péče. Umožňuje to fungování školního poradenského pracoviště a zapojení poradenských pracovníků poradenských služeb školy.

Kromě výchovného poradce, školního metodika prevence působí ve škole školní speciální pedagog (projekt RAMPS-VIP III, NÚV) a školního psycholog (projekt KLIKA, PPP pro Prahu 6).

1.        Individualizovaná pomoc učitele: učitel/třídní učitel eviduje počáteční obtíže žáků, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje dopomoc v hodinách a případně i občasnou pomoc mimo vyučování, vytváří podnětové materiály „na míru“ individuálních vzdělávacích potřeb žáka, spolupracuje s rodiči pro překonávání obtíží. Konzultuje své postupy s pracovníky ŠPP – pokud se obtíže žáka nevyřeší v průběhu této etapy, iniciuje učitel po dohodě s rodiči řešení problému žáka v prostředí školy za spolupráce koordinátorem pověřených pracovníků školního poradenského pracoviště.

2.        Plán pedagogické podpory: je vytvářen po dohodě s rodiči na pomoc žákovi s problémy ve vzdělávání, je strukturovaný, cílený na jednotlivé předměty a přístupy k žákovi, definuje silné a slabé stránky žáka, podílí se na něm učitel/třídní učitel ve spolupráci s odborníky školního poradenského pracoviště (školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence). V této etapě je možné pracovat se žáky v rámci vyučování i mimo něj, s případným využitím skupinových forem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Individualizovanou podporu – opakovanou individuální práci se žákem může po dohodě s rodiči vykonávat také školní speciální pedagog / školní psycholog.

Pokud ani tento přístup nepomáhá vyřešit vzdělávací obtíže žáka (3-6 měsíců), je po analýze realizovaných přístupů rodičům doporučeno komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).

3.        Individuální vzdělávací plán: žák, u kterého nedošlo k překonání vzdělávacích obtíží v rámci stupně 1 a posléze 2, je na základě žádosti rodiče komplexně vyšetřen školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna), v případě potvrzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka může být po jejich žádosti vypracováván individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou definovány vzdělávací cíle a mohou být také doporučeny a posléze realizovány odborné intervence v rámci školy dle poradnou navrhovaných podpůrných opatření. Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením na pravidelném vyhodnocování IVP, iniciuje kontrolní vyšetření dle závěrů doporučených postupů z PPP.

 

Koordinátorkou ŠPP je  Mgr. Jana Mrázková

Výchovný poradce: Mgr. Michaela Machačová

Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Hrečínová

Karierový poradce: PhDr. Jan Hamerník

Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Mrázková

Školní psycholog: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská  

Literatura

Mertin, V., Kucharská, A. a kol. Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. Praha: IPPP ČR, 2007.

 


 Školní poradenské pracoviště - kontakty

Školní poradenské pracoviště:    233 351 684; 270 003 676
 
výchovný poradce - Mgr. Michaela Machačová

m.machacova@jakomenskeho.cz

termíny konzultací po osobní, telefonické nebo e-mail dohodě
 
školní metodik prevence  -  Mgr. Kateřina Hrečínová
 
k.hrecinova@jakomenskeho.cz
 

 Věnuje se prevenci rizikového chování žáků, řeší vztahové a výchovné problémy žáků.

termíny konzultací po osobní, telefonické nebo e-mail dohodě
 

kariérový poradce - PhDr. Jan Hamerník

j.hamernik@jakomenskeho.cz

Věnuje se kariérní oblasti (volba povolání, školy apod.)

termíny konzultací po osobní, telefonické nebo e-mail dohodě

školní speciální pedagog - Mgr. Jana Mrázková
Út 8 - 14,30
Čt 8 - 14,30
jinak dle individuální dohody

j.mrazkova@jakomenskeho.cz

 

školní psycholog PhDr. PaedDr. Anna Kucharská  

a.kucharska@jakomenskeho.cz

Po 8 - 16

po dohodě

V rámci projektu RŠPP VIP II
Provází žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich rodiče výukou na naší škole.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

termíny konzultací po osobní, telefonické nebo e-mail dohodě

 

 

 

                    

 Spolupracujeme s PPP Praha 6

psycholog PPP 6 - Mgr.Pavel Kšajt
ksajt.pavel@tiscali.cz
 

Cíl:
 • Zkvalitnit sociální klima škol
 • Pracovat se všemi subjekty školy a tím vytvářet širokou základnu preventivní činnosti
 • Vytvářet metodickou základnu pro nadané žáky
 • Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • Umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • Poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání pedagogům i rodičům
 • Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • Koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

 

Výchovný poradce
 • Spolupracuje se školním psychologem
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou , koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti
 • Provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky
 • Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
 • Dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
 • Připravuje podklady
 • Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky, předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence
 • Pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů,kteří se orientují na volbu profese
 • Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

 

Školní metodik prevence
 • Spolupracuje se školním psychologem, výchovným poradcem a třídními učiteli
 • Pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole ( např. prevence rasismu a xenofobie, šikany)
 • Sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • Koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole
 • Spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • Zajišťuje informovanost žáků ,rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • Spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • Podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit
 • Pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy

 

Školní psycholog
 • Pracuje s celým systémem školy (vedení, ped.sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • Podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • Podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • Podílí se na monitorování problémových projevů chování, provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • Pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • Provádí krizovou intervenci
 • Poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

 

Psycholog PPP
 • Provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli
 • Provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
 • Odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu

 Věnuje se oblasti výukově vzdělávací a karierní (volba povolání, školy).