AKCE ŠKOLY 2017/2018

·         ZÁŘÍ 2017:

o   Jablíčkový den – pouze 1. stupeň

·         ŘÍJEN 2017:

o   Projekt Edison – 2. stupeň + 5. třídy

o   Břevnovské posvícení – dobrovolníci z celé školy

o   Adaptační kurz – 6. ročníky

o   Halloween – žáci 2. stupně připravují pro 1. stupeň

·         LISTOPAD 2017:

o   Den prevence – prevence kardiovaskulárních onemocnění; celá škola (listopad 2017)

o   Den školy – vzkazy a podněty k chodu školy; celá škola

o   Vánoční dílny – celá škola + rodiče; dobrovolné + stánek Ekotýmu

·         PROSINEC 2017:

o   Mikuláš – žáci 9. třídy obchází MŠ a 1. stupeň

o   Vánoční besídka v Dlabačově – celá škola

o   Vánoční besídka (v tělocvičně) – 9. třída připravuje program pro 1. – 4. třídu

·         LEDEN 2018:

o   Teplákový den

o   Piškvorkohraní – na starost 6. A; pro 1. stupeň

o   Tříkrálová sbírka pro Diakonii Broumov – celá škola

·         ÚNOR 2018:

o   Srdíčkový den – dobrovolné pro celou školu

o   Lyžařský zájezd – pro 2. stupeň

o   Barevný týden – dobrovolníci z celé školy

o   Poetické setkání – dobrovolníci z celé školy

o   Den otevřených dveří

·         BŘEZEN 2018:

o   Studijní pobyt v Berlíně – 2. stupeň

o   Bleší trh s kávou – ekotým + 7. A

o   Den učitelů – dobrovolníci z celé školy píší vzkazy pro učitele

o   Den vody - Ekotým

·         DUBEN 2018:

o   Velikonoční inspirace

o   Den Země – na starost 6. B; stanoviště, soutěže, táborák + bylinková zahrádka Ekotýmu

·         KVĚTEN 2018:

o   Pet Art – dobrovolníci z celé školy; formou soutěže

o   Zahradní slavnost – celá škola

·         ČERVEN 2018:

o   Den hudby – celá škola

o   Stužkování – 9. A a budoucí prvňáčci


Plánované celoškolní akce 2016 – 2017

Září

projekt Edison

16. - 30. 9.          Oblékáme hada Edu

27. 9.                   Jablíčkový den

Říjen

4. 10.                   Den zvířat

8. - 9. 10.             Břevnovské posvícení

20. 10.                 Den stromů

Listopad

1. 11.                   Halloween

24. 11.                 Vánoční dílny - otevřeno i pro veřejnost

29. - 30. 11.        Bleší trh s kávou   13.30 -18.00 - otevřeno i pro veřejnost

Prosinec

5. 12.                   Mikuláš

13. 12.                 Vánoční besídka - Dlabačov

22. 12.                 Vánoční besídka - tělocvična

Leden

16. – 20. 1.          Tříkrálová sbírka pro Diakonii Broumov

Turnaj piškvorky aj.

Únor

14. 2.                   Srdíčkový den  - projekt

16. 2.                   Den otevřených dveří

Poetické setkání

Březen

20. – 24. 3.          Život dětem, prodej magnetků

22. 3.                   Den vody – projekt

Duben

4. – 5. 4.              Zápis do 1. tříd

10. – 12. 4.          Velikonoční inspirace

21. 4.                   Den Země – projekt

29. 4. – 6. 5.        Jazykový pobyt na Maltě

Květen

9. – 12. 5.            Otvírání studánek

25. 5                    Zahradní slavnost + Oblékni své ramínko

Den prevence – projekt

Brána jazyků

                            MAYDAY 2017 – ZOO Praha - projekt

Červen

29. 6.                   Stužkování

 

 

V průběhu roku dále  plánujeme:

Projekty:

Čteme rádi

Adopce na dálku

Korespondenční přátelství s jinými školami

Setkání s partnerskými školami

Nadále probíhá spolupráce se dvěma základními školami, jež také mají titul ekoškola. První z nich je ZŠ Staňkova, Pardubice. Od roku 2013 probíhají výměnné pobyty a návštěvy spřátelených ekotýmů. Členové ekotýmu si předávají zkušenosti, nápady a inspirace, provázené navazováním přátelství a spolupráce. Druhou školou je ZŠ Odolena Voda. Kromě výměny zkušeností se žáci naší ekoškoly zúčastňují sportovních turnajů v přehazované. 

Příběhy sousedů - Pamětníci

Sběr papíru, víček

Recyklohraní

EKOZPRAVODAJ

Vybrané třídy informují své spolužáky a učitele o proběhlých akcích ekoškoly. Píší, kreslí a vytvářejí tak všechny akce v průběhu roku.  Jednotlivá čísla jsou vyvěšena na nástěnce EKOŠKOLA. 

 


Plánované celoškolní akce 2015 / 2016 

22. 9.

 

Den bez aut – „Zelené kilometry“

Soutěž mezi jednotlivými třídami, počítání bodů za cesty do a ze školy, kdy žáci využívají MHD, jezdí na kole, koloběžce nebo chodí pěšky. Jedná se o celosvětovou kampaň na podporu udržitelné dopravy. Počítají se zelené body na jednoho žáka. Zapojené jsou všichni žáci počínaje třetí třídou. 

25. 9. 

 

Jablíčkový den               foto ZDE

Každoroční akce ekoškoly – soutěž a výstava jednotlivců ve výrobcích vytvořených z jablek. Zapojit se mohou všichni žáci, komise složená z členů ekotýmů hodnotí vystavené výrobky. Žáci si mohou posílat jablíčková přání. 

5. 10.

 

Den zvířat

Připomenutí Mezinárodního dne zvířat (4. 10.). Každoročně je adoptováno jedno zvíře, které vybírají zástupci ekoškoly na základě hlasování a předložených návrhů. Do adopce se postupně zapojují i další třídy, především z prvního stupně. Třídy, které zodpovídají za akci připravují pro ostatní třídy prezentace o zvířatech, která si vybrali. 

8. - 11.10. 

 

22. Břevnovské posvícení 

20. 10.

 

Den stromů            foto ZDE

Celosvětový den stromů, připomenutí svého třídního stromu. Každá třída pečuje o svůj třídní strom. Základní informace a charakteristiku stromu si třídy vyvěsí na dveře. 

27. 10.

 

Halloween - projektový den           foto ZDE

Děti i učitelé mohou přijít ve strašidelném kostýmu, žáci vyšších ročníků (8. a 9. tříd) si pro své mladší spolužáky připraví program v podobě strašidelné stezky a plnění různých úkolů. Nebude chybět ani halloweenská výzdoba.

9. 11.

 

Den prevence – projektový den           foto ZDE

Třídní i mezitřídní preventivní  aktivity. A možná proběhne i nácvik evakuace. Buďme připraveni.

26. 11.

 

Den otevřených dveří + vánoční dílny „Připravme se na advent“   foto ZDE

4. 12. 

 

Mikuláš

temín bude upřesněn

 

Vánoční besídka pro veřejnost    foto ZDE

22. 12.

 

Vánoční besídka – připravuje 9. A pro všechny spolužáky

5. 1. 2016

 

Tříkrálová sbírka

Koná se sběr nepotřebného textilu ve spolupráci s Diakonií Broumov. Děti s rodiči mohou do školy přinést a věnovat tak staré ošacení potřebným. 

14. 1.

 

Den otevřených dveří

2. a 3. 2.

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016 / 2017

únor

 

Poetické setkání    foto ZDE

Školní kolo recitační soutěže pro všechny příznivce poezie. A nejen pro  ně.

12. 2. 

 

Srdíčkový den

Akce ekoškoly, připomenutí svátku sv. Valentýna a jeho historie. Žáci mohou posílat srdíčková přání svým spolužákům a učitelům. V tento den mohou přijít oblečení do růžové nebo červené barvy. 

19. 2.

 

Turnaj – piškvorky, šachy, scrabble

Každoroční soutěž v piškorkách mezi zástupci tříd prvního stupně. Organizátory jsou starší žáci devátého ročníku, kteří celou akci zastřešují. Třídní kolo si žáci pořádají sami za pomocí učitelů v rámci třídy, dále vítězové postupují do školního kola. 
Turnaj ve scrabblu - Kdo si hraje, nezlobí. Zkus si zahrát nejen s virtuálními soupeři. Odhal, jak bohatou máš slovní zásobu.

7. – 12. 2. 2016

 

Rakousko – studijní pobyt spojený s lyžováním  foto ZDE

22. 3.

 

Den vody

Připomenutí Mezinárodního dne vody. Probíhá exkurze do Podolské vodárny, žáci si připravují prezentace o vodě, chodí oblečení v modré barvě. Ve školním rozhlase se pouští písničky o vodě. 

 

 

OBHAJOBA ZLATÉHO TITULU EKOŠKOLA

jaro

 

Anglie - studijní pobyt

 

 

Noc s Andersenem

21.3. – 23.3.

 

Velikonoční inspirace

Tradiční výstava se zajímavými výrobky žáků naší školy a rodinná soutěž o nejhezčí velikonoční výtvor.

22.4. 

 

Den Země

Každoroční připomenutí Mezinárodního dne Země. Žáci ekoškoly vysazují nový keř na školní zahradě. Starší žáci připravují prezentace na téma třídění odpadu. 

9.5.

 

Otvírání studánek

V celém týdnu probíhá úklid zahrady a sbírání odpadků v okolí školy. Probíhá soutěž mezi jednotlivými třídami ve sběru odpadu. Celou kampaň koordinuje Český svaz ochránců přírody. 

květen

 

„Brána jazyků“ 

Jazyková besídka - básničky, písničky i divadelní představení v angličtině, němčině, francouzštině a možná i v dalších jazycích v provedení našich žáků 

 

Květen 

 

„Oblékni své ramínko“

Při příležitosti oslavy závěru školního roku ekoškola organizuje akci Oblékni své ramínko. Žáci v hodinách pracovní nebo výtvarné výchovy vytvářejí šaty, oblečení z recyklovatelných materiálů, které jsou součástí výstavy ve venkovních prostorách školy. Tuto akci střídá dalším rokem Pet art, jež je další variací využití recyklovatelných materiálů ve výuce. Žáci v hodinách výtvarné nebo pracovní činnosti navrhují svá umělecká díla na dané téma, které vystavují ve školní zahradě. 

 

 

MAYDAY 2016 -  POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT – ZOO Praha

31. 5.

 

Ukliďme svět

2. 6. 

 

Zahradní slavnost 

 

 

Herecký workshop

29.6.

 

Stužkování

V průběhu roku dále  plánujeme:

Projekty:

Čteme rádi

Korespondenční přátelství s jinými školami

Setkání s partnerskými školami

Nadále probíhá spolupráce se dvěma základními školami, jež také mají titul ekoškola. První z nich je ZŠ Staňkova, Pardubice. Od roku 2013 probíhají výměnné pobyty a návštěvy spřátelených ekotýmů. Členové ekotýmu si předávají zkušenosti, nápady a inspirace, provázené navazováním přátelství a spolupráce. Druhou školou je ZŠ Odolena voda. Kromě výměny zkušeností se žáci naší ekoškoly zúčastňují sportovních turnajů v přehazované. 

Příběhy sousedů

Unplugged

Cesta kolem světa

Sběr papíru, víček

Recyklohraní

EKOZPRAVODAJ

Vybrané třídy informují své spolužáky a učitele o proběhlých akcí ekoškoly. Píší, kreslí a vytvářejí tak všechny akce v průběhu roku.  Jednotlivá čísla jsou vyvěšeny na nástěnce EKOŠKOLA. 

Charitativní:

Adopce - zvíře ze ZOO

Diakonie Broumov

Srdíčka